CSR

ICP Group SA zrealizowała projekt "ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie – opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” (na podstawie umowy z dnia 9 czerwca 2014 r. nr 80/SPPW/DPP/2014 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości). Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.


Głównym celem projektu „ICP GROUP SA jako firma odpowiedzialna społecznie – opracowane i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” było przygotowanie i wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności (zawartych w stworzonej w ramach projektu strategii CSR) do strategii działalności przedsiębiorstwa w oparciu o dialog (komunikacja) z wybranymi interesariuszami. Projekt był realizowany od marca 2014 do lutego 2015 r., zaś wartość współfinansowania szwajcarskiego wyniosła 84 700 zł.